Giới thiệu

Lớp ArrayList vào java được sử dụng nhỏng một mảng đụng để tàng trữ những bộ phận. Nó thừa kế lớp AbstractList và impliments giao tiếp List.

Bạn đang xem:

Các mảng Java chuẩn chỉnh là bao gồm độ lâu năm thắt chặt và cố định. Sau lúc các mảng được chế tạo ra, bọn chúng quan yếu tăng hoặc giảm form size, tức là chúng ta bắt buộc tất cả từng nào bộ phận cơ mà một mảng sẽ giữ.

ArrayList được chế tác với cùng một kích cỡ ban sơ. Lúc form size này bị thừa, collection tự động hóa được tăng. Lúc các đối tượng người tiêu dùng bị gỡ bỏ, ArrayList có thể bị bớt form size.

Những vấn đề cần ghi ghi nhớ về lớp ArrayList:

cũng có thể đựng các phần tử trùng lặp.Duy trì trang bị tự của phần tử được cung cấp.Không đồng nhất (non-synchronized).Cho phxay truy vấn thốt nhiên, tốc độ truy tìm xuất (get) thành phần nkhô giòn vì chưng nó lưu giữ tài liệu theo chỉ mục.Thao tác thêm/ xóa (add/ remove) phần tử đủng đỉnh vì đề nghị các sự dịch chuyển nếu ngẫu nhiên bộ phận như thế nào thêm/ xoá khỏi list.

*

Hierarchy của lớp ArrayList vào java

*

Lớp java.util.ArrayList được có mang như sau:

public class ArrayList extends AbstractList implements List, RandomAccess, Cloneable, java.io.Serializable

2. Các thủ tục khởi tạo ra (constructor) của lớp ArrayList

ArrayList(): khởi tạo một danh sách mảng trống.ArrayList(Collection c): khởi tạo một danh sách mảng được khởi tạo thành cùng với các thành phần của collection c.ArrayList(int capacity): khởi tạo một danh sách mảng nhưng có mức độ đựng (compacity) lúc đầu được chỉ định và hướng dẫn. Nếu không chỉ định, khoác định là 10. Mỗi lần thêm 1 phần tử vào danh sách, trường hợp vượt vượt sức chứa có thể chấp nhận được thì danh sách sẽ tự động hóa tăng thêm 50% kích thước hiện bao gồm.

3. Các thủ tục (method) của lớp ArrayList

Pmùi hương thcMô tả
boolean add(Object o)Thêm bộ phận được chỉ định vào cuối một danh sách.
void add(int index, Object element)Chèn 1 phần tử được chỉ định trên địa chỉ (index) được hướng đẫn vào list. Ném nhẹm IndexOutOfBoundsException giả dụ index này sống bên phía ngoài dãy (index size()).
boolean addAll(Collection c)Thêm toàn bộ các phần tử vào collection được chỉ định vào cuối của list Call cách tiến hành, theo máy từ chúng được trả về vì bộ lặp iterator.
boolean addAll(int index, Collection c)Thêm toàn bộ các bộ phận vào collection được hướng dẫn và chỉ định vào danh sách call cách tiến hành, bắt đầu từ bỏ địa chỉ đã chỉ định. Ném nhẹm NullPointerException nếu như collection đã chỉ ra rằng null.
Object get(int index)Trả về thành phần trên index đang đến. Ném nhẹm IndexOutOfBoundsException ví như index đã chỉ ra rằng ở bên ngoài dãy (index = size()).

Xem thêm: Arti Dan Legenda Bunga Forget Me Nots, Forget Me Nots

int indexOf(Object o)Lấy vị trí (index) vào danh sách với sự mở ra trước tiên của bộ phận được chỉ định, hoặc -1 trường hợp danh sách ko đựng thành phần này.
int lastIndexOf(Object o)Lấy địa điểm (index) vào list với việc xuất hiện thêm sau cùng của thành phần được chỉ định và hướng dẫn, hoặc -1 giả dụ danh sách ko chứa phần tử này.
Object remove(int index)Gỡ quăng quật thành phần trên index đã đến. Nỉm IndexOutOfBoundsException giả dụ index sinh sống ngoài dãy (index = size()).
void retainAll(Collection c)Xóa phần đa phần tử ko thuộc collection c cùng không thuộc danh sách hiện thời khỏi các mục ngày nay. Ném nhẹm NullPointerException trường hợp collection đã chỉ ra rằng null.
void removeAll(Collection c)Xóa các bộ phận nằm trong collection c cùng nằm trong danh mục ngày nay khỏi menu ngày nay. Nỉm NullPointerException nếu collection đang chỉ ra rằng null.
Object set(int index, Object element)Thay nạm bộ phận trên vị trí đã mang đến vào list này cùng với phần tử sẽ khẳng định. Ném nhẹm IndexOutOfBoundsException nếu như index ở kế bên dãy (index = size()).
Object<> toArray()Chuyển một list sang trọng mảng với trả về một mảng chứa tất cả các thành phần vào danh sách này theo đúng sản phẩm công nghệ từ. Ném NullPointerException ví như mảng này là null.
Object<> toArray(Object<> a)Chuyển một list lịch sự mảng cùng trả về một mảng cất toàn bộ các bộ phận vào list này theo như đúng sản phẩm công nghệ trường đoản cú. Kiểu runtime là của mảng trả về giống hệt như mảng vẫn xác minh.
Object clone()Tạo một phiên bản sao của ArrayList.
void clear()Xóa tất cả các phần tử tự danh sách.
void trimToSize()Cắt dung tích của diễn đạt ArrayList này là kích thước list bây giờ.

4. lấy ví dụ như minh họa

4.1. lấy ví dụ áp dụng ArrayList cùng với hình dáng tài liệu cơ bạn dạng (Wrapper)

package com.gpcoder.collection.arraylist;import java.util.ArrayList;import java.util.List;public class ArrayListExample public static final int NUM_OF_ELEMENT = 5;public static void main(String<> args) // Create menu with no parameterList list1 = new ArrayList();for (int i = 1; i // Add element lớn listlist1.add("0" + i);System.out.print("Init list1 = ");printData(list1);// addAll()List list2 = new ArrayList();list2.addAll(list1);list2.add("0" + 3);System.out.print("After list1.addAll(03): list2 = ");printData(list2);// IndexOf()System.out.println("list2.indexOf(03) = " + list2.indexOf("03"));System.out.println("list2.indexOf(06) = " + list2.indexOf("06"));// lastIndexOf()System.out.println("list2.lastIndexOf(03) = " + list2.lastIndexOf("03"));// Removelist2.remove("01");System.out.print("After list2.remove(01): list2 = ");printData(list2);// retainAll()List list4 = new ArrayList(list1);ArrayList list3 = new ArrayList();list3.add("0" + 3);list3.add("0" + 2);System.out.print("Init list3 = ");printData(list3);list4.retainAll(list3);System.out.print("After list1.retainAll(list3): list4 = ");printData(list4);// removeAll()List list5 = new ArrayList(list1);list5.removeAll(list3);System.out.print("After list1.removeAll(list3): list5 = ");printData(list5);public static void printData(List list) // Show list through for-eachfor (String chiến thắng : list) System.out.print(item + " ");System.out.println();}Kết trái xúc tiến chương trình trên:

Overridepublic String toString() return "Student ";}public class ArrayListExample public static final int NUM_OF_ELEMENT = 5;public static void main(String<> args) // Create các mục with compađô thị = 3List students = new ArrayList(3);for (int i = 1; i // Add element khổng lồ listStudent student = new Student(i, "myname" + i);students.add(student);// Show menu studentfor (Student student : students) System.out.println(student);}Kết trái thực hiện chương trình trên:


Hãy tmê mệt gia nhóm Học xây dựng để đàm đạo thêm về những vấn đề thuộc quyên tâm.


« Previous
Next »

Leave sầu a Reply Cancel reply

Your tin nhắn address will not be published. Required fields are marked *