At là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ i-google-map.com.Học các tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: At là gì

symbol that joins the name of a person or a department in an organization khổng lồ a domain name name to make an tin nhắn address:
used in financial records lớn show the price, rate, etc. of a particular thing or of each of a number of things on a list:
We use at after a verb when we are talking about directing something towards another person or thing, often with verbs of perception & communication (smile at, shout at, wave sầu at): …
When we talk about buildings, we often use at the lớn refer khổng lồ the building itself. When we refer to lớn the activity that happens in the building, we don’t use the after at or in: …
We don’t normally use at, on or in before time expressions beginning with each, every, next, last, some, this, that, one, any, all: …
*

khổng lồ press something, especially a mixture for making bread, firmly & repeatedly with the hands and fingers

Về vấn đề này
*

Xem thêm: Tải Nhanh File Sổ Quỹ Tiền Mặt Bằng Excel Bằng Mẫu Sổ Có Công Thức

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập i-google-map.com English i-google-map.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message