Download bài ôn tập tiếng anh lớp 3 theo sách mới

những bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng bài xích gồm 45 trang, với trăng tròn Unit giúp các em học viên lớp 3 xem thêm, có tác dụng quen thuộc với các dạng bài xích tập về ngữ pháp, lưu giữ thêm được từ bắt đầu của môn Tiếng Anh lớp 3.Mỗi Unit đều sở hữu khá đầy đủ dạng bài xích tập như chọn, nối, đặt câu, trả lời câu hỏi, hiểu và hoàn thành câu hỏi.... Nhờ kia, đã khối hệ thống lại tổng thể kỹ năng đặc biệt quan trọng vào chương trình Tiếng Anh lớp 3.Đồng thời, cũng góp thầy cô tham khảo để giao bài tập về đơn vị, bài bác tập hnai lưng 2021 mang đến học sinh của chính bản thân mình. Bên cạnh đó, thầy cô rất có thể tham khảo thêm bài tập ôn hè, cấu tạo cùng trường đoản cú vựng, đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 nhằm mục đích Giao hàng mang lại công tác làm việc đào tạo và huấn luyện, gợi ý học viên ôn tập thiệt tốt kiến thức.

Bạn đang xem: Download bài ôn tập tiếng anh lớp 3 theo sách mới


UNIT 1: HELLO

I/ Choose the odd one out.1. a. Maib. Ngac. Hi2. a. Hib. Byec. Hello3. a. I’mb. Ic. I am4. a. Helolb. Helloc. Holle5. a. Hello, I’m Maib. Hi, Maic. Hi, I’m Mai
II/ Read and match:1) HelloA. are you?2) Hi,B. thanks.3) HowC. I’m Nam.4) I’m fine,D. lớn meet you.5) NiceE. Mai. I’m Quan.
III/ Reorder the dialogue:I,- Nice to lớn meet you too.- Nice to meet you.- What is your name?- I"m fine, thank you.- My name is Peter.- How are you?II,- How are you?- Hello. I"m Tuan.- I"m fine, thank you.- Oh, She is Lien. She"s my friover.- Hi, Tuan. I"m Trung.- Who"s she?III,- Lindomain authority, this is Peter. He"s my friover.- Nice khổng lồ meet you too.- Hello, Lindomain authority.- Nice to meet you, Peter.- Hi, Tonny.IV,- Oh, He is my brother, Hung.- Hello, Phu. How are you?- Who is he?- I"m fine, thanks. And you?- Fine, thanks.

IV/ Put the words in order. Then read aloud:1. You/ meet/ nice/ to2. Nam/ you/ hi/ are/ how3. Thanks/ fine/ I’m4. Nam/ byeV/ Read và complete:Fine, how, hello, fineQuan: (1) ............................ , Miss Hien. (2) ............................ are you?Miss Hien: Hello, Quan. (3) ..................................... , thanks. And you?Quan: I’m (4) .................................... , thank you. Goodbye, Miss Hien.Miss Hien: Goodbye, Quan.VI/ Write about you:Name:................................................................................School:..............................................................................Class:................................................................................Teacher:............................................................................VII/ Khoanh vào vần âm quá trong tự.1. Heelloa. l b. e c. o2. Haia. a b. H c. i3. I’ama. a b. m c. IVIII/ Đánh số nhằm tạo thành thành hội thoại.Bye, Phong.Hello, I’m Nga.Hi, Nga. I’m Phong.Goodbye, Nga,IX/ Translate into English:a. Chào người dùng. Mình là Minh ………………………………………………………….b. Xin chào. Tớ là Lili ……………………….......................................................

Xem thêm: Patch Pes 2016 To 2018 - Jual Pes 2016 Pc Game Murah


c. quý khách hàng có khoẻ không …………………………………………………………....d. Mình khỏe. Cảm ơn người mua hàng …………………………………………………………….

UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME?

1/ Complete the sentence1. This _ _ my school.2. What’s _ _ _ _ name ?3. How _ _ _ you ?4. Hi, Tony. I _ _ Laura.5. Nice to m _ et you.6. Hi, _ _ _ is Peter.7. Hi, _ _ name is Phong.8. I am _ _ _ _, thank you.9. My _ _ _ _ is Mary.10. Nice _ _ meet you.2/ Read and complete:How, what’s, my1) ..................................... your name?2) ..................................... Name’s Peter.3) ..................................... Do you spell your name?3/ Read và match:1. Who is she?2. How are you today?3. What is your name?4. Goodbye. See you again.5. How vày you spell your name?a. I’m fine. Thank youb. She is Lan. She is my sisterc. That is B-E-T-T-Y.d. I am Tung. And you?e. Bye. See you later1 –2 –3 –4 –5 –
4/ Choose correct answer1. How _________ you?A. am B. is C. are D. it2. Good bye. ______ you later.A. What B. See C. How D. Are3. __________. I am LindaA. HelloB. Good-bye C. ItD. You4. Good bye. See you __________.A. later B. lateC. How D. Are5. ___________ your name?A. Hello B. Good-bye C. WhatD. What’s6. What’s _____? It’s a notebook.A. heB. sheC. thatD. dog7. What’s your name?A. I’m fine, thanks B. My name’s Mali C. Thank you8. How are you?A. I’m fine, thanks B. yes, please. C. I’m nine years old5/ Translate inlớn English:1/ Bạn tiến công vần tên chúng ta như thế nào?2/ Hôm ni các bạn cố nào?3/ Tên của công ty là gì?
4/ Tên tó là Peter.6/ Put the words in order. Then read aloud.1) Name/ my/ Phong/ is2) Your/ what/ is/ name3) Do/ spell/ name/ you/ your/ how4) N-/ A/ L-/ D- / I-7/ Read and complete:Spell, my, P-H-O-N-G, name’s, howPhong: Hi. (1) ..................................... name"s Phong.Linda: Hello, Phong. My (2) ..................................... Linda.(3) ..................................... do you spell your name?Phong: (4) ................................ . How bởi you (5) ................................ your name?Linda: L-I-N-D-A.8/ Write about you:What’s your name?...........................................................How vì chưng you spell your name?.............................................

UNIT 3: THIS IS TONY

1/ Complete và say aloud: T Y……es b. …… ony2/ Read and match:This isThat Quan?No,Phong.IsIt isn’t. It’s Peter.
3/ Put the words in order. Then read aloud:1. Are/ you/ hello/ how? ….. . ………………………………………………….2. Fine/ thanks/ I/ am ………………………...................................................3. See/ later/ good-bye/ you ………………………………………………………..4. Tung/ is/ this ……. ……..…………………………………………...5. Trang/ she/ is ........................................................................................6. name/ your/ what"s? .......................................................................................7. my/ this/ sister/ is ........................................................................................8. brother/ this/my/ is ........................................................................................9. too/ meet/ nice/ you/ khổng lồ …………………………………………………………10. am/ I/ fine. ………………………………………………………..........Mời các bạn tải về giúp thấy tiếp tài liệu.