Cách Hạch Toán Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

Sơ đồ hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107 – Như các bạn đã biết, điểm khác biệt lớn nhất giữa kế toán doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp nằm ở hệ thống tài khoản kế toán, qua đó cách hạch toán và nghiệp vụ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp cũng hoàn toàn có những đặc thù riêng.

Bạn đang xem: Cách hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp

Sơ đồ hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107

Để dễ dàng cho quá trình theo dõi , ghi nhớ hạch toán nghiệp vụ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Kế Toán Việt Hưng chi sẻ cho các bạn về sơ đồ hạch toán kế toán theo thông tư 107. Cách lên sơ đồ chữ “T” theo thông tư 107/2017/TT-BTC một cách tổng quát và đơn giản dễ nhớ nhất.


NỘI DUNG CHÍNH


1. Quy định về tài khoản kế toán

1.1 Tài khoản kế toán phản ánh thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình về tài sản, tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác; tình hình thu, chi hoạt động, kết quả hoạt động và các khoản khác ở các đơn vị hành chính sự nghiệp.

1.2 Phân loại hệ thống tài khoản kế toán

a) Các loại tài khoản trong bảng gồm tài khoản từ loại 1 đến loại 9, được hạch toán kép (hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Tài khoản trong bảng dùng để kế toán tình hình tài chính (gọi tắt là kế toán tài chính), áp dụng cho tất cả các đơn vị, phản ánh tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, thặng dư (thâm hụt) của đơn vị trong kỳ kế toán.

b) Loại tài khoản ngoài bảng gồm tài khoản loại 0, được hạch toán đơn (không hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Các tài khoản ngoài bảng liên quan đến ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc ngân sách nhà nước (TK 004, 006, 008, 009, 012, 013, 014, 018) phải được phản ánh theo mục lục ngân sách nhà nước, theo niên độ (năm trước, năm nay, năm sau (nếu có)) và theo các yêu cầu quản lý khác của ngân sách nhà nước.

Xem thêm: Cách Thực Hiện Chia 1 Cột Thành 2 Cột Trong Excel Tách 1 Ô Thành 2 Ô

c) Trường hợp một nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến tiếp nhận, sử dụng: nguồn ngân sách nhà nước cấp; nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài; nguồn phí được khấu trừ, để lại thì kế toán vừa phải hạch toán kế toán theo các tài khoản trong bảng, đồng thời hạch toán các tài khoản ngoài bảng, chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước và niên độ phù hợp.

1.3 Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản

a) Các đơn vị hành chính, sự nghiệp căn cứ vào Hệ thống tài khoản kế toán ban hành tại Thông tư này để lựa chọn tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị.

b) Đơn vị được bổ sung tài khoản kế toán trong các trường hợp sau:

– Được bổ sung tài khoản chi tiết cho các tài khoản đã được quy định trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán (Phụ lục số 02) kèm theo Thông tư này để phục vụ yêu cầu quản lý của đơn vị.

– Trường hợp bổ sung tài khoản ngang cấp với các tài khoản đã được quy định trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán (Phụ lục số 02) kèm theo Thông tư này thì phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.

1.4 Danh mục hệ thống tài khoản kế toán, giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán nêu tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này.

2. Sơ đồ hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107

2.1 Sơ đồ kế toán nguồn thu viện trợ, vay nợ & sử dụng nguồn thu viện trợ, vay nợ nước ngoài

*
Sơ đồ 1. Kế toán nguồn thu viện trợ, vay nợ & sử dụng nguồn thu viện trợ, vay nợ nước ngoài

2.2 Sơ đồ kế toán nguồn thu kinh phí, lệ phí được khấu trừ để lại & sử dụng chi hoạt động thu phí, lệ phí


*
Sơ đồ 2. Kế toán nguồn thu kinh phí, lệ phí được khấu trừ để lại & sử dụng chi hoạt động thu phí, lệ phí

2.3 Sơ đồ kế toán doanh thu chi phí

*
Sơ đồ 3. Kế toán doanh thu chi phí

2.4 Sơ đồ kế toán chi phí tài chính

*
Sơ đồ 4. Kế toán chi phí tài chính

2.5 Sơ đồ kế toán bán ngoại tệ thu tiền đồng Việt Nam

*
Sơ đồ 5. Kế toán bán ngoại tệ thu tiền đồng Việt Nam

2.6 Sơ đồ kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh sản xuất dịch vụ 

*
Sơ đồ 6. Kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh sản xuất dịch vụ

2.7 Sơ đồ kế toán chi phí kinh doanh sản xuất dịch vụ 

*
Sơ đồ 7. Kế toán bán ngoại tệ thu tiền đồng Việt Nam

2.8 Sơ đồ kế toán giá vốn hàng bán

*
Sơ đồ 8. Kế toán giá vốn hàng bán

2.9 Sơ đồ kế toán chi phí trả trước

*
Sơ đồ 9. Kế toán chi phí trả trước

2.10 Sơ đồ kế toán chi phí quản lý của hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ

*
Sơ đồ 10. Kế toán chi phí quản lý của hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ

2.11 Sơ đồ kế toán chi phí chưa xác định chịu chi phí

*
Sơ đồ 11. Kế toán chi phí chưa xác định chịu chi phí

2.12 Sơ đồ kế toán chi phí thuế thu nhập cá nhân

*
Sơ đồ 12. Kế toán chi phí thuế thu nhập cá nhân

Như vậy, Kế toán Việt Hưng vừa chia sẻ chi tiết sơ đồ hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107. Hy vọng thông tin này, các bạn không còn thấy khó với bất kỳ bút toán nào trong đơn vị hành chính sự nghiệp nữa. Để nắm chắc hơn về kế toán hành chính sự nghiệp, các bạn nên tham gia khóa học kế toán HCSN tại Kế Toán Việt Hưng để có thêm những kinh nghiệm thực tế nhất!