CONNECT THE DOTS LÀ GÌ

CRM Cổng thông tin Quản lý bán hàng (POS) Chăm sóc khách hàng (Service Desk) Giải pháp Booking UI/UX Design Kế toán nội bộ doanh nghiệp
*

Tôn vinh Steve Jobs, cố đồng sáng lập của Apple (mã chứng khoán NASDAQ: AAPL) , dưới đây là list một số những câu nói đáng nhớ nhất của ông về sự thành công trong kinh doanh.

1) “That’s been one of my mantras — focus and simplicity.

Bạn đang xem: Connect the dots là gì

Simple can be harder than complex; you have to work hard to get your thinking clean to make it simple.”

" Có trọng tâm và đơn giản - Đó là một trong những câu thần chú của tôi. Sự đơn giản có thể khó hơn sự phức tạp; bạn phải làm việc chăm chỉ để làm cho suy nghĩ của bạn trở nên thông suốt và khiến mọi thứ trở nên đơn giản"

2) “Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living the result of other people’s thinking. Don’t let the noise of other opinions drown your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition, they somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.”

"Thời gian của bạn không có nhiều, đừng lãng phí nó để sống giống như một ai đó. Đừng để bị ràng buộc bởi giáo lý, sống theo cách nghĩ của những người khác. Đừng để sự ồn ào của những ý kiến khác nhấn chìm suy nghĩ bên trong của chính bạn. Và điều quan trọng nhất là có động lực để theo đuổi trái tim và trực giác của bạn, ở một chừng mực nào đó, chúng biết điều bạn thực sự muốn trở thành là gì. Tất cả mọi thức khác chỉ là thứ yếu."

3) “I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.”

"Tôi nghĩ rằng nếu bạn làm một điều gì đó và kết quả của nó khá tốt thì bạn nên nghĩ đến việc làm một điều gì đó khác tuyệt vời nữa chứ đừng dừng lại quá lâu. Hãy tìm ra điều cần làm tiếp theo."

4) “Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, and get on with improving your other innovations.”

"Đôi khi trong lúc sáng tạo bạn phạm những sai lầm. Nhưng nên thừa nhận chúng một cách nhanh chóng và tiếp tục cải tiến những sáng kiến khác."

5) "When you’re a carpenter making a beautiful chest of drawers, you’re not going to use a piece of plywood on the back, even though it faces the wall and nobody will see it. You’ll know it’s there, so you’re going to use a beautiful piece of wood on the back.”

"Khi bạn là một người thợ mộc tài hoa đóng ra chiếc tủ đẹp, bạn sẽ không sử dụng mảnh gỗ dán cho mặt lưng tủ dù nó luôn áp sát tường và chẳng ai có thể nhìn thấy. Song bản thân bạn vẫn biết nó nằm ở đó, nên bạn sẽ dùng một mảnh gỗ đẹp ở phía lưng tủ."

6) “Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn’t really do it, they just saw something. It seemed obvious to them after a while.”

"Sáng tạo chỉ là việc kết nối mọi thứ với nhau. Khi bạn hỏi những người sáng tạo làm cách nào mà họ làm được một thứ gì đó, họ có thể cảm thấy chút tội lỗi bởi vì họ đã không thực sự làm ra nó, họ chỉ nhìn thấy một số thứ. Dường như những thứ đó trở nên rõ ràng với họ sau một lúc."

7) “My model for business is The Beatles. They were four guys who kept each other’s kind of negative tendencies in check. They balanced each other and the total was greater than the sum of the parts.

Xem thêm: Tải Game Tá Lả Về Máy Tính, Tú Lơ Khơ Zingplay ( Phom Ta La )

That’s how I see business: great things in business are never done by one person, they’re done by a team of people.”

"Hình mẫu kinh doanh của tôi là The Beatles. Họ là bốn người có thể giữ cho những xu hường tiêu cực của nhau được kiểm soát. Họ cân đối lẫn nhau và cái toàn bộ tốt hơn là tổng của các phần riêng biệt. Đó cũng là cách nhìn của tôi về kinh doanh: những thứ vĩ đại trong kinh doanh không bao giờ có thể thực hiện bởi một người, chúng được thực hiện bởi một tập thể người."

8) “Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.”

"Thiết kế không chỉ là việc một thứ trông thế nào và cảm thấy thế nào. Thiết kế là xem thứ đó hoạt động như thế nào"

9) “What a computer is to me is the most remarkable tool that we have ever come up with. It’s the equivalent of a bicycle for our minds.”

"Ý nghĩa mà mà máy tính mang lại cho tôi đó là nó là một công cụ đáng chú ý nhất mà chúng ta từng tạo ra. Nó tương tự như một chiếc xe đạp cho bộ óc của chúng ta."

10) “Here’s to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes… The ones who see things differently — they’re not fond of rules… You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can’t do is ignore them because they change things… They push the human race forward, and while some may see them as the crazy ones, we see genius, because the ones who are crazy enough to think that they can change the world, are the ones who do.”

"Đối với những gã khùng, những gã bất tuân, những tên nổi loạn, những gã chuyên gây rắc rối, những chú lợn tròn trong những chiếc lỗ vuông...Những người nhìn mọi thứ khác thường - họ không thích các luật lệ...Bạn có thể đánh giá họ, không đồng ý với họ, ca ngợi hay coi thường họ, nhưng thứ duy nhất mà bạn không thể làm là không chú ý đến họ bởi vì họ thay đổi mọi thứ...Họ thúc đẩy loài người đi lên, và trong khi một số người có thể coi họ là những gã điên, chúng tôi coi họ là thiên tài, bởi vì những người đủ điên để nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới là những người sẽ thực hiện điều đó."

11) “You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backward. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.”

"Bạn không thể kết nối các điểm mốc khi bạn nhìn về tương lai phía trước; bạn chỉ có thể kết nối chúng khi bạn nhìn lại về quá khứ. Vì thế bạn phải tin rằng các điểm mốc hiện tại bằng một cách nào đó sẽ kết nối với nhau trong tương lai của bạn. Bạn phải tin vào một thứ gì đó như sự quyết tâm, vận mệnh, cuộc sống, nhân quả, bất cứ cái gì. Cách tiếp cận này chưa bao giờ khiến tôi thất vọng và nó đã tạo ra tất cả sự thay đổi trong cuộc sống của tôi."

12) “Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it.”

"Công việc của bạn sẽ chiếm phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự thỏa mãn là làm điều gì bạn cho là một công việc vĩ đại. Và cách duy nhất để làm công việc vĩ đại là phải yêu những gì mà bạn làm. Nếu bạn chưa tìm ra nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng cam chịu. Bởi vì, với tất cả những lý lẽ mà trái tim mách bảo, bạn sẽ biết khi bạn tìm ra nó."

13) “If you want to live your life in a creative way, as an artist, you have to not look back too much. You have to be willing to take whatever you’ve done and whoever you were and throw them away.”

"Nếu bạn muốn sống cuộc đời bạn theo một cách sáng tạo, giống như một nghệ sĩ, bạn không được nhìn lại quá nhiều. Bạn phải sẵn lòng lấy tất cả những gì bạn đã làm, cũng như con người bạn cho dù bạn đã từng là ai và ném chúng đi."

Read more:http://wallstcheatsheet.com/stocks/20-most-memorable-quotes-from-steve-jobs.html