GIVEN NAME NGHĨA LÀ GÌ

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự i-google-map.com.Học các từ bạn phải tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Given name nghĩa là gì

As a result, there is not a single mention of a given name, and most individuals are designated by role labels.
Each member"s surname, given name, age, year of birth, domicile of origin, parentage, profession, & rank are recorded.
We give sầu a constructive proof of -expansion, introducing a transformation function abstracting a process over a given name.
In the -calculus computation is process interaction: two -calculus processes that know a given name can use it to interact with each other; names themselves may be exchanged in communications.
This number expresses a lower bound on the probability of performing an action with a given name và reaching a state that satisfies a certain formula.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu đạt ý kiến của các chỉnh sửa viên i-google-map.com i-google-map.com hoặc của i-google-map.com University Press tuyệt của những bên cấp giấy phép.
*

lớn press something, especially a mixture for making bread, firmly & repeatedly with the hands and fingers

Về câu hỏi này

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Công Chúa Tiếng Anh, Công Chúa Tiếng Anh Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập i-google-map.com English i-google-map.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語