News Anchor Là Gì

In 1983, electronic slides replaced the film-type that accompanied the news anchor of the various local news programs. Bạn sẽ xem: News anchor là gì This location began broadcasting a weekday morning newscast in 1997 featuring a news anchor, meteorologist, và photographer based out of there. As he had maintained his position of a news anchor for a long time, people thought he was a trustworthy person. Sterret is an experienced news anchor having worked around the nation with some of the top news talk affiliates. He was also credited with being the first khổng lồ have sầu a graphic kiến thiết placed over the shoulder of the news anchor.

Các quan điểm của các ví dụ ko diễn đạt cách nhìn của các biên tập viên i-google-map.com i-google-map.com hoặc của i-google-map.com University Press hay của những nhà cấp giấy phép.

#message

message

/message ^message

Vui lòng chọn một phần của bài xích tuyên bố và gõ lưu ý của bạn vào phần Định nghĩa.

/message Trợ góp Cửa Hàng chúng tôi nâng cấp i-google-map.com i-google-map.com

news anchor Chưa tất cả định nghĩa như thế nào. Bạn có thể góp đỡ!


Bạn đang xem: News anchor là gì

*

*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Các Phương Pháp Tính Giá Thành Doanh Nghiệp Sản Xuất

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn i-google-map.com English i-google-map.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Cảm ơn các bạn vẫn lưu ý một khái niệm ! Chỉ bạn có thể bắt gặp quan niệm cho tới Lúc đội i-google-map.com i-google-map.com chấp thuận nó, tiếp đến gần như người tiêu dùng không giống sẽ hoàn toàn có thể bắt gặp có mang này và bỏ thăm mang lại nó.

Xem tư tưởng của công ty


*

message