Petty Cash Là Gì

Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bỏ i-google-map.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Petty cash là gì

The millionaire is a man with a big overdraft at the ngân hàng & a little petty cash to lớn be going on with.
I think that there ought khổng lồ be no slacking of our efforts in regard to lớn this matter, & no petty cash savings.
It is important lớn bear in mind an interesting addition to the petty cash of the private builder before the war.
If it is not needed—if it is just one of those petty cash slips which have sầu khổng lồ be signed—what was the point of including it?
That wrong man eventually walked off with the funds for furniture and office equipment which had been left in the office petty cash.
Would £100,000 of petty cash out of this trương mục be suitable to lớn stimulate construction of prototypes and development of a marketable project?
Các quan điểm của các ví dụ ko mô tả quan điểm của những chỉnh sửa viên i-google-map.com i-google-map.com hoặc của i-google-map.com University Press giỏi của những đơn vị trao giấy phép.
*

Xem thêm: Cho Ví Dụ Về Session Id Là Gì, Session Và Cookie Trong Lập Trình Web

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn i-google-map.com English i-google-map.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語