CÁC DẠNG CỦA ĐỘNG TỪ V

A. Dạng V_ing.

Bạn đang xem: Các dạng của động từ v

1. Cách sử dụng

• V_ing là chủ ngữ của câu: Dancing bored hyên ổn. • V_ing là xẻ ngữ của động từ: Her hobby is painting. • V_ing là ngã ngữ: Seeing is believing. • V_ing che khuất giới từ: He was accused of smuggling. • V_ing sau một vài đụng từ: avoid, mind, enjoy,…

2. Một số bí quyết áp dụng sệt biệt

+ Những hễ trường đoản cú sau được theo sau bởi vì V-ing: admit, avoid, delay, enjoy, excuse, consider, deny, finish, imagine, forgive, keep, mind, miss, postpone, practise, resist, risk, propose, dechạy thử, dread, resent, pardon, try, fancy. Ex: – He admitted taking the money. – Would you consider selling the property? – He kept complaining. – He did’t want to lớn risk getting wet.

+ Verbs + prepositions: apologize for, accuse of, insist on, feel like, congratulate on, suspect of, look forward khổng lồ, dream of, succeed in, object khổng lồ, approve/disapprove of…

+ Gerund cũng theo sau phần đa nhiều từ bỏ như: – It’s no use / It’s no good… – There’s no point ( in)… – It’s ( not) worth … – Have sầu difficult ( in) …

*
lấy ví dụ về một số trong những cồn tự + V_ing

– It’s a waste of time/ money … – Spend/ waste time/money … – Be/ get used to … – Be/ get accustomed to lớn … – Do/ Would you mind … ? – be busy doing something – What about … ? How about …? – Go + V-ing ( go shopping, go swimming… )

B. Dạng To V.

1. Cách dùng To-infinitive:

Verb + to lớn V

Những hễ trường đoản cú sau được theo sau thẳng bởi vì to-infinitive: agree, appear, arrange, attempt, ask, decide, determine, fail, endeavour, happen, hope, learn, manage, offer, plan, prepare, promise, prove sầu, refuse, seem, tover, threaten, try, volunteer, expect, want,… Ex: – She agreed lớn pay $50. – Two men failed to return from the expedition. – The remnants refused lớn leave sầu. – She volunteered to help the disabled. – He learnt lớn look after himself.

Xem thêm: Lỗi Khi Click Vào Game Chọn Bắt Đầu Không Hiện Thông Báo Gì Hoặc Không Vào Được Game .

Verb + how/ what/ when/ where/ which/ why + lớn V

Những động từ bỏ thực hiện cách làm này là: ask, decide, discover, find out, forget, know, learn, remember, see, show, think, underst&, want to lớn know, wonder… Ex: – He discovered how khổng lồ open the safe. – I found out where to lớn buy fruit cheaply. – She couldn't think what khổng lồ say. – I showed her which button to lớn press.

Verb + Object + khổng lồ V

Những đụng tự theo công thức này là: advise, allow, enable, encourage, forbid, force, hear, instruct, invite, order, permit, persuade, request, remind, train, urge, want, tempt… Ex: – These glasses will enable you lớn see in the dark. – She encouraged me to try again. – They forbade her to leave sầu the house. – They persuaded us to go with them.

C. Một số từ đi cùng cả V_ing với To V.

Stop V-ing: giới hạn làm cái gi (giới hạn hẳn) Stop lớn V: dừng lại để gia công Việc gì

Ex: Stop smoking: dừng thuốc lá. Stop to smoke: tạm dừng nhằm hút thuốc

Remember/forget/regret lớn V: nhớ/quên/tiếc nuối đã phải làm gì (sinh hoạt hiện thời – tương lai) Remember/forget/regret V-ing: nhớ/quên/tiếc nuối sẽ làm gì (sống thừa khứ)

Ex: – Remember khổng lồ skết thúc this letter (hãy lưu giữ gửi bức tlỗi này) – Don’t forget lớn buy flowers (đừng quên mua hoa nhé) – I regret khổng lồ inkhung you that the train was cancelled (tôi khôn xiết nuối tiếc yêu cầu báo tin – mang đến anh rằng chuyến tàu đã trở nên hủy) – I paid her $2. I still rethành viên that. I still rethành viên paying her $2. (tôi nhớ đang trả cô ấy 2 đô la rồi)

Try khổng lồ V: nỗ lực làm cái gi Try V-ing: thử làm cho gì

Ex: – I try lớn pass the exam. (tôi nỗ lực vượt qua kỳ thi) – You should try unlocking the door with this key. (chúng ta nên demo xuất hiện cùng với loại khóa này)

Like V-ing: Thích làm cái gi do nó độc đáo, tuyệt, thu hút, làm cho để hay thức. Like lớn do: thao tác làm việc kia vày nó là tốt cùng đề xuất thiết

Ex: – I lượt thích watching TV. – I want khổng lồ have this job. I like to learn English.

Need lớn V: phải làm những gì Need V-ing: phải được thiết kế gì (= need lớn be done)

Ex: – I need to go khổng lồ school today. – Your hair needs cutting. (= your hair needs khổng lồ be cut)