REWIND LÀ GÌ

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bỏ i-google-map.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.


Bạn đang xem: Rewind là gì

to lớn wrap something around an object several times or twist it repeatedly around itself, for the second time or more:
Rewinding risks rubbing the film against itself, which can cause scratching of the film & smearing of the emulsion which carries the pictures.
The camera handles winding và rewinding automatically, lớn the extent that partially exposed films can, in certain cameras, be removed và used later.
The symptoms of this breakdown are immediately obvious even when rewinding the tape: tearing sounds và sluggish behavior.
However, the sheer scale of some games makes computationally expensive solutions like rewinding impossible.
If the player fails the scene"s objective sầu, the scene ends, then quickly rewinds baông chồng khổng lồ the beginning to lớn be played again.
The player advances through each cấp độ along a filmstrip map, & can revisit previously-completed levels by rewinding the filmstrip.
Manually rewinding film could not be done with a flash mounted in this shoe because the flash blocked the crank.
Computer systems normally avoid rewinding their clochồng when they receive a negative clock alteration from the master.
Các ý kiến của những ví dụ không miêu tả quan điểm của các biên tập viên i-google-map.com i-google-map.com hoặc của i-google-map.com University Press giỏi của các đơn vị trao giấy phép.

Xem thêm: Cách Tính Khấu Hao Lũy Kế - Cách Tính Khấu Hao Tài Sản Cố Định (Tscđ)

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập i-google-map.com English i-google-map.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message