ROLLING PIN LÀ GÌ

Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ i-google-map.com.Học các từ bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Rolling pin là gì

To the woman who has the large family it is essential to lớn have brushes, brooms, pottery, pastry board & rolling pin.
To get a curved shape, tuiles are usually made on a curved surface, such as a wine bottle or rolling pin.
Once you have dough prepared, use a rolling pin to spread và flatten it, và then cut dough inlớn sections about 10 cm square.
Tunnbrd can be soft or crisp, và comes in many variants depending on choice of grain, leavening agent (or lachồng thereof) và rolling pin.
They determined that the cause of death was a single blow delivered lớn the baông chồng of a head with a rolling pin.
Green uses a ship equipped with large rolling pin-like wheels along the bottom to lớn traverse the plains of this world.
Các quan điểm của những ví dụ không trình bày ý kiến của những biên tập viên i-google-map.com i-google-map.com hoặc của i-google-map.com University Press hay của các đơn vị trao giấy phép.
*

lớn put flour, sugar, etc. through a sieve sầu (= wire net shaped lượt thích a bowl) to break up large pieces

Về bài toán này

Xem thêm: Lần Đầu Anh Thấy E Yếu Lòng, Đăng Ký Trở Thành Đối Tác Tài Xế Goride

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập i-google-map.com English i-google-map.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語