SOY SAUCE LÀ GÌ

a strong-tasting, dark brown liquid made from fermented soya beans và used especially in Chinese and Japanese cooking

Bạn đang xem: Soy sauce là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ i-google-map.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một cách tự tín.


a salty, dark brown liquid made from soybeans, used as a flavoring esp. in Chinese & Japanese cooking
These dealternative text mainly in rice, soybean paste and soy sauce, but most of them were unsuccessful và short-lived.
Traditionally, the noodles are finished with the addition of a warm, sweetened soy sauce just before serving.
Fujiwara makes vessels able to lớn transsize substrate areas up to for the production of soy sauce or sake.
It is sometimes eaten with vinegar (chopped chilies và or soy sauce are added) or with "bagoong", "lechon" liver sauce, or "atchara".
It uses very little oil và many vegetables, and is mainly based on rice, soy sauce, và fish sauce.
Instead, soy sauce is poured inkhổng lồ a small dish that is provided, and the food dipped inkhổng lồ the sauce.
Salted fish and salted soy sauce are produced, và the county is known for its handicrafts và ceramics.
Các quan điểm của những ví dụ ko trình bày ý kiến của các biên tập viên i-google-map.com i-google-map.com hoặc của i-google-map.com University Press tuyệt của những công ty trao giấy phép.

Xem thêm: Phần Mềm Cờ Tướng Xqms 3 - Sw ( Chuyên Trang Về Phần Mềm Chơi Cờ )

*

to separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập i-google-map.com English i-google-map.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語