Toll Free Number Là Gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú i-google-map.com.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Toll free number là gì

used to describe a system that allows customers lớn phone particular organizations without paying for the điện thoại tư vấn, because the organizations pay the cost:
The second part of the intervention involved establishing a toll-free health information và assistance telephone line staffed by a nurse.
An 800 toll-free number was established for members lớn respond to messages left on answering machines.
There was a toll-free telephone line that allowed more than 6,000 individuals to transmit their viewpoints.
I understvà that the county council are satisfied that users of the new toll-free bridge will not render themselves liable lớn penalties.
In one, four college students were arrested for making $trăng tròn,000 worth of long-distance telephone calls by using a program that dialled toll-free numbers.
Các quan điểm của những ví dụ không biểu thị cách nhìn của các biên tập viên i-google-map.com i-google-map.com hoặc của i-google-map.com University Press hay của các công ty trao giấy phép.
*

to separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về vấn đề này

Xem thêm: Giá Trị Thị Trường ( Market Value Là Gì ? Giá Thị Trường (Market Value) Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập i-google-map.com English i-google-map.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message