TỶ TRỌNG TIẾNG ANH

Brent Crude has an API gravity of approximately 38.06 which is equivalent lớn a specific gravity of 0.835.

Bạn đang xem: Tỷ trọng tiếng anh


However, if density is increased to lớn the extent that individual crystals are crushed, the explosive sầu may become more sensitive.
Nó rã rã ko hoàn toàn ngơi nghỉ 1390 °C. Tinc thể thuộc một số loại đối chọi tà với giả lục phương thơm, với bao gồm tỉ trọng 2945 kilogam.m-3.
It melts incongruently at 1390 °C. The crystal is monoclinic & pseudohexagonal, & has density 2945 kg.m−3.
Xêsi-137 đã có được áp dụng trong vô số đồ vật đo lường công nghiệp, nlỗi đo độ ẩm, tỉ trọng, tdiệt chuẩn, và đo bề dày.
Caesium-137 has been employed in a variety of industrial measurement gauges, including moisture, density, levelling, & thickness gauges.
Nó là kim loại bền có tỉ trọng thấp, hơi dẻo (quan trọng đặc biệt trong môi trường thiên nhiên không có ôxy), lustrous, và metallic-white in color.
It is a strong metal with low density that is quite ductile (especially in an oxygen-không tính tiền environment), lustrous, and metallic-White in color.
Ba nước chỉ chiếm tỉ trọng to về số bạn nghèo vào Khu Vực tất cả Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin.
Three countries tài khoản for the bulk of the region’s urban poor: China, Indonesia, & the Philippines.
Lít cũng thường được sử dụng vào một vài phxay tính, nlỗi tỉ trọng (kg/L), chất nhận được dễ ợt so sánh cùng với tỉ trọng của nước.
The litre is often also used in some calculated measurements, such as density (kg/L), allowing an easy comparison with the density of water.
Ông đang phạt hiện nó có tỉ trọng khoảng chừng 21,8 g/cm3 với ghi dấn rằng sắt kẽm kim loại này gần như là cần yếu uốn nắn và rất cứng.
He found it had a density of around 21.8 g/cm3 & noted the metal is nearly immalleable & very hard.
Hành tinh này quay quanh tiến trình sao một phương pháp thường xuyên, xong một vòng xoay từng 0,8 ngày, cùng tất cả tỉ trọng tương tự sắt.
The planet orbits its star closely, completing an orbit every 0.8 days, & has a density similar khổng lồ that of iron.

Xem thêm: For Pc: The Last Of Us Pc Download Free, For Pc: The Last Of Us


Ví dụ: muối hoàn toàn có thể được chế tạo nội địa để gia công tăng tỉ trọng của khối lượng bội phản ứng để tạo nên một sức tăng mạnh rộng.
For example: salt can be added to increase the density of the reaction mass resulting in a higher specific impulse.
Tajikischảy là một nước nhà có tỉ trọng NNTT cao, với trên 70% dân sinh sinh hoạt nông buôn bản và nông nghiệp trồng trọt chiếm 60% câu hỏi có tác dụng và khoảng chừng 30% GDP..
Tajikisrã is a highly agrarian country, with its rural population at more than 70% & agriculture accounting for 60% of employment & around 30% of GDP..
Do lượng vốn đi vay mượn tăng, đề xuất cũng lộ diện nhiều khoản nợ xấu, và tỉ trọng nợ xấu trong tổng cho vay đã tiếp tục tăng vội bốn lần.”
In the wake of a borrowing boom, it is not uncomtháng lớn find non-performing bank loans, as a giới thiệu of gross loans, lớn quadruple.”
Do kia, tỉ trọng API là quý hiếm nghịch đảo của tỷ lệ dầu mỏ đối với tỉ trọng của nước (còn gọi là trọng lượng riêng).
API gravity is thus an inverse measure of a petroleum liquid"s density relative sầu to lớn that of water (also known as specific gravity).
lúc bị đẩy, các phân tử hoạt động theo 1 trong các 3 bí quyết, tùy thuộc vào kích thước, ngoài mặt và tỉ trọng của chúng; lơ lửng, nhảy cóc, hoặc lăn.
Once ejected, these particles move sầu in one of three possible ways, depending on their size, shape và density; suspension, saltation or creep.
Dựa bên trên phương pháp được sử dụng, một tỉ trọng vừa phải hoàn toàn có thể đạt được và nằm trong tầm 80-99% tỉ trọng bên trên định hướng của phương thuốc nổ kia.
Dependent upon the method employed, an average density of the loaded charge can be obtained that is within 80–99% of the theoretical maximum density of the explosive.
Tán xạ Brillouin xảy ra Lúc tần số ánh sáng thay đổi vì địa điểm đổi khác theo thời gian và sự hoạt động của vật liệu tỉ trọng bự.
Brillouin scattering occurs when the frequency of light changes due lớn local changes with time and movements of a dense material.
Tính theo tỉ trọng GDPhường, chi phí logistics của Việt Nam là 18%, cao gần gấp hai đối với những nền kinh tế cải cách và phát triển cùng cao hơn nữa nấc trung bình trái đất 14%.
As a proportion of GDPhường, logistics costs in Vietnam st& at about 18% of GDPhường, almost double that of advanced economies and higher than the global average of 14%.
Nó mang các triglyceride tự các lipoprotein tỉ trọng rẻ (LDL) tốt quá thấp (VLDL) với hiệp thương chúng cùng với những cholesteryl ester từ những lipoprotein tỉ trọng cao (HDL), và ngược chở lại.
It collects triglycerides from very-low-density (VLDL) or low-density lipoproteins (LDL) và exchanges them for cholesteryl esters from high-density lipoproteins (HDL), và vice versa.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M