Tỷ trọng tiếng anh

Brent Crude has an API gravity of approximately 38.06 which is equivalent to a specific gravity of 0.835.

Bạn đang xem: Tỷ trọng tiếng anh


However, if density is increased to the extent that individual crystals are crushed, the explosive may become more sensitive.
Nó tan chảy không hoàn toàn ở 1390 °C. Tinh thể thuộc loại đơn tà và giả lục phương, và có tỉ trọng 2945 kg.m-3.
It melts incongruently at 1390 °C. The crystal is monoclinic and pseudohexagonal, and has density 2945 kg.m−3.
Xêsi-137 đã được sử dụng trong nhiều thiết bị đo đạc công nghiệp, như đo độ ẩm, tỉ trọng, thủy chuẩn, và đo bề dày.
Caesium-137 has been employed in a variety of industrial measurement gauges, including moisture, density, levelling, and thickness gauges.
Nó là kim loại bền có tỉ trọng thấp, khá dẻo (đặc biệt trong môi trường không có ôxy), lustrous, and metallic-white in color.
It is a strong metal with low density that is quite ductile (especially in an oxygen-free environment), lustrous, and metallic-white in color.
Ba nước chiếm tỉ trọng lớn về số người nghèo trong khu vực gồm Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin.
Three countries account for the bulk of the region’s urban poor: China, Indonesia, and the Philippines.
Lít cũng thường được dùng trong một số phép tính, như tỉ trọng (kg/L), cho phép dễ dàng so sánh với tỉ trọng của nước.
The litre is often also used in some calculated measurements, such as density (kg/L), allowing an easy comparison with the density of water.
Ông đã phát hiện nó có tỉ trọng khoảng 21,8 g/cm3 và ghi nhận rằng kim loại này gần như không thể uốn và rất cứng.
He found it had a density of around 21.8 g/cm3 and noted the metal is nearly immalleable and very hard.
Hành tinh này quay quanh quỹ đạo sao một cách liên tục, hoàn thành một vòng quay mỗi 0,8 ngày, và có tỉ trọng tương đương sắt.
The planet orbits its star closely, completing an orbit every 0.8 days, and has a density similar to that of iron.

Xem thêm: For Pc: The Last Of Us Pc Download Free, For Pc: The Last Of Us


Ví dụ: muối có thể được thêm vào trong nước để làm tăng tỉ trọng của khối lượng phản ứng để tạo một sức đẩy mạnh hơn.
For example: salt can be added to increase the density of the reaction mass resulting in a higher specific impulse.
Tajikistan là một đất nước có tỉ trọng nông nghiệp cao, với hơn 70% dân số ở nông thôn và nông nghiệp chiếm 60% việc làm và khoảng 30% GDP.
Tajikistan is a highly agrarian country, with its rural population at more than 70% and agriculture accounting for 60% of employment and around 30% of GDP.
Do lượng vốn đi vay tăng, nên cũng xuất hiện nhiều khoản nợ xấu, và tỉ trọng nợ xấu trong tổng cho vay đã tăng gấp bốn lần.”
In the wake of a borrowing boom, it is not uncommon to find non-performing bank loans, as a share of gross loans, to quadruple.”
Do đó, tỉ trọng API là giá trị nghịch đảo của mật độ dầu mỏ so với tỉ trọng của nước (còn được gọi là trọng lượng riêng).
API gravity is thus an inverse measure of a petroleum liquid"s density relative to that of water (also known as specific gravity).
Khi bị đẩy, các hạt chuyển động theo một trong 3 cách, tùy thuộc vào kích thước, hình dạng và tỉ trọng của chúng; lơ lửng, nhảy cóc, hoặc lăn.
Once ejected, these particles move in one of three possible ways, depending on their size, shape and density; suspension, saltation or creep.
Dựa trên phương pháp được sử dụng, một tỉ trọng trung bình có thể đạt được và nằm trong khoảng 80-99% tỉ trọng trên lý thuyết của loại thuốc nổ đó.
Dependent upon the method employed, an average density of the loaded charge can be obtained that is within 80–99% of the theoretical maximum density of the explosive.
Tán xạ Brillouin xảy ra khi tần số ánh sáng thay đổi do vị trí thay đổi theo thời gian và sự chuyển động của vật liệu tỉ trọng lớn.
Brillouin scattering occurs when the frequency of light changes due to local changes with time and movements of a dense material.
Tính theo tỉ trọng GDP, chi phí logistics của Việt Nam là 18%, cao gần gấp đôi so với các nền kinh tế phát triển và cao hơn mức bình quân toàn cầu 14%.
As a proportion of GDP, logistics costs in Vietnam stand at about 18% of GDP, almost double that of advanced economies and higher than the global average of 14%.
Nó lấy các triglyceride từ các lipoprotein tỉ trọng thấp (LDL) hay cực thấp (VLDL) và trao đổi chúng với các cholesteryl ester từ các lipoprotein tỉ trọng cao (HDL), và ngược lại.
It collects triglycerides from very-low-density (VLDL) or low-density lipoproteins (LDL) and exchanges them for cholesteryl esters from high-density lipoproteins (HDL), and vice versa.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M