UNFOLD LÀ GÌ

Now the energy in question is also the energy of the narrative, whose unfolding coincides with an increased pleasure. As that scandal unfolded during 1973 và 1974, foreign observers viewed the proceedings with some amazement. Các cách nhìn của những ví dụ ko miêu tả ý kiến của những chỉnh sửa viên Cambridge i-google-map.com hoặc của Cambridge University Press hay của các bên trao giấy phép. Rodents studies provide the ability khổng lồ perkhung large-scale studies examining molecular và genetic changes in specific brain regions occurring as adolescent behavioral changes are unfolding. Thus, parental & child psychopathology may size the first part of the sequence, with life events unfolding as a consequence of symptoms. Thus, the story is unfolding on two levels simultaneously: the actual show and tell sự kiện and the activities about which the children are reminiscing. The text itself is transformed inlớn a protean tool for unfolding ideas và responding khổng lồ those of others. If needed, the definitions of other functions can be unfolded explicitly by tailored evaluation tactics. Also, unfolding cannot introduce new variables, because the definition rule requires that all variables in an equation must be introduced by its parameters. Since we vì chưng not distinguish between equal recursive types in any context, we vì chưng not include any rules for folding or unfolding recursive types.


Bạn đang xem: Unfold là gì

*

*

Xem thêm: Kỹ Thuật Đá Pes 2013 Trên Lap, Hướng Dẫn Các Phím Đá Pes 2013 Trên Lap

*

*

Thêm tính năng hữu ích của Cambridge i-google-map.com vào trang mạng của doanh nghiệp sử dụng ứng dụng khung tìm kiếm kiếm miễn phí của chúng tôi.Tìm kiếm ứng dụng từ điển của Cửa Hàng chúng tôi ngay hôm nay cùng chắc chắn rằng chúng ta ko khi nào trôi mất xuất phát từ một đợt tiếp nhữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications